22
MRT
2019

Grondwettelijk Hof vernietigt beperkte toegang tot omgevingsberoep

Sinds de Codextrein kon het betrokken publiek in beginsel enkel beroep instellen tegen een vergunningsbeslissing indien hij of zij deelnam aan het openbaar onderzoek door middel van het indienen van een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar.

Deze ontvankelijkheidsvereiste, ingevoerd door artikelen 133, 2° en 151, 3° van het decreet van 8 december 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving ter wijziging van artikelen 53 en 105 het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, werd door het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 14 maart 2019 vernietigd. De bestreden bepalingen beperken immers de toegang tot de rechter zoals bepaald in art. 13 van de Grondwet. Als gevolg van dit arrest worden belanghebbende niet meer verplicht een bezwaar in te dienen om te worden toegelaten  tot de beroepsprocedure.

Het verzoek van de Vlaamse Regering om de gevolgen van de vernietigde bepalingen te handhaven werd door het Hof verworpen. Dit betekent concreet dat enkel vergunningsbeslissingen genomen op basis van aanvragen ingediend vanaf 30 december 2017 en waarvan de termijn van het administratief beroep of de termijn van het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog niet is verstreken, alsnog in aanmerking komen voor administratief of jurisdictioneel beroep.

U kan het arrest hier consulteren.

Geschreven door Elisa Fernandez, team construction & real estate law.