Slide background

1. WIE WIJ ZIJN

1.1 “Wij”, “ons” of “onze” betekent Questa Advocaten. Questa Advocaten is een handelsnaam die gebruikt wordt door BVBA Advocatenkantoor Dirk Beeckman, met maatschappelijke zetel te Bredabaan 805, 2170 Merksem en ondernemingsnummer 0861.964.963 (hierna: “Dirk Beeckman”) en BVBA Advocatenkantoor Filip Van der Veken, met maatschappelijke zetel te Amerikalei 182, 2000 Antwerpen, en ondernemingsnummer 0893.314.570 (Hierna: “Filip Van der Veken”).

1.2 Dirk Beeckman en Filip Van der Veken zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijken voor wat betreft uw persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening die zij u bieden. Dirk Beeckman en Filip Van der Veken leiden een team van medewerkers, die zullen worden beschouwd als verwerkers in het kader van hun bedrijfsuitvoering.

1.3 Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende onze verzameling, mededeling, overdracht en gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van deze website, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen.

1.4 Deze privacy policy is er enkel op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website. Voor onze privacy praktijken met betrekking tot uw dienstverlening verwijzen wij u door naar, respectievelijk, Dirk Beeckman of Filip Van der Veken, afhankelijk van wie uw dienstverlening verzorgt.

1.5 Deze privacy policy is van toepassing op Questa Law en Questa Business Law.

1.6 Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacy policy en de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze website, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van volgende manieren:
(a) Per e-mail: naar privacy@questa-law.be;
(b) Per post: naar Privacy Officer, Coremansstraat 34, bus 2, 2600 Berchem.

1.7 Deze privacy policy werd laatst geüpdatet op 17/05/2018.

2. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN VERZAMELEN

2.1 Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

2.2 De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:
(a) Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, dan gebruiken wij uw contactgegevens om te kunnen antwoorden op uw verzoek, via e-mail, dan wel via telefoon.
(b) Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, zal uw e-mailadres gebruikt worden om u onze nieuwsbrieven te verzenden. Bijkomend kunnen wij u op de hoogte houden van evenementen, seminaries, e.d.m. die wij organiseren en die voor u relevant kunnen zijn.
(c) Indien u ons een spontane sollicitatie verzendt, of u reageert op een vacature, dan kunnen wij uw persoonlijke informatie gebruiken om u op de hoogte te houden van de stand van uw sollicitatie.
(d) Indien u ons een e-mail verzendt, kunnen wij uw persoonlijke informatie gebruiken om u te contacteren.
(e) Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens met als doel het supporteren van de website en om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, werking, vermogen, en gezondheid van onze website.
(f) Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het instellen van oet het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.

2.3 Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:
(a) Contactgegevens: Indien u gebruikt maakt van het contactformulier op http://questa-business-law.be, dan wordt u gevraagd volgende informatie te verstrekken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en persoonsgegevens die u zelf ingeeft in het vrije vak (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers) in te geven. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.
(b) Persoonlijke informatie: uw naam, e-mailadres en andere persoonsgegevens die in uw CV of e-mailbericht vervat zitten (in het kader van een sollicitatie of indien u gebruik maakt van de e-mail link naar onze medewerkers). Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.
(c) Nieuwsbrief: Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van http://questa-businesslaw.be, wordt u gevraagd om uw e-mailadres te verstrekken. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.
(d) Informatie betreffende uw toestel: Door uw gebruik van onze website wordt bepaalde informatie automatisch verzameld: IP adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, operating system, geografische locatie, duurtijd van het bezoek, welke pagina’s u bezocht heeft, of informatie betreffende de timing, frequentie en het patroon van gebruik van de website. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan onze informatie verschaffen betreffende uw gebruik van de website. Dit zijn persoonsgegevens die verzameld worden door uw gebruik van de website.

2.4 De rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens is ons legitiem belang, namelijk om te antwoorden op uw verzoeken of sollicitatie, om u nieuwsbrieven te versturen die relevant kunnen zijn voor u (indien u reeds klant bent) en om u een betere dienstverlening op onze website te bieden.

2.5 De rechtsgrond voor het gebruik van uw e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven is uw toestemming indien u uw e-mailadres via de website heeft ingegeven.

2.6 Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt volgens de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 2.2.

3. BIJHOUDEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS EN VERWIJDERING

3.1 Indien de persoonsgegevens die u verstrekt ertoe leiden dat wij uw zaak zullen behartigen, dan zullen wij uw persoonsgegevens zolang bijhouden als nodig om uw zaak te behartigen en om aan onze (wettelijk bewaar-) verplichtingen ter zake te voldoen.

3.2 Indien uw verzoek er niet toe leidt dat wij uw zaak zullen behartigen, zullen wij uw de niet-relevante persoonsgegevens verwijderen en zullen de relevante persoonsgegevens (naam, e-mail) bijhouden voor een langere periode om ons in staat te stellen u onze nieuwsbrieven en uitnodigen voor eventen, seminaries, e.d.m. te blijven sturen zolang u baat heeft bij dergelijke communciaties en u uw toestemming niet intrekt.

3.3 Indien de persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van uw sollicitatie, dan kunnen wij, indien wij u niet aannemen, uw persoonsgegevens bijhouden voor een periode van 2 jaar om u eventueel alsnog te contacteren.

3.4 U heeft te allen tijde het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kan ook ten alle tijde uw protest uiten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigen voor evenementen, seminaries, e.d.m. Dit kan u doen door gebruik te maken van de “unsubscribe” link, of, indien die link niet aanwezig is, door een e-mail te sturen naar privacy@questa-law.be.

3.5 Indien de grond voor de verwerking toestemming is, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

3.6 Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

4. UW RECHTEN ALS INDIVIDU

4.1 Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We trachten ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.

4.2 Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1.6 van deze privacy policy. We trachten zo snel als mogelijk op uw verzoek te reageren, en in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in het geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

Recht op inzage

4.3 In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze privacy policy.

4.4 U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen.

4.5 Het eerste exemplaar wordt u kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere kopies verzoekt.

Recht op verbetering

4.6 Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – de persoonsgegevens te vervolledigen.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid

4.7 Wanneer één van de volgende gevallen van toepassing is, heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
(a) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
(b) U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust is in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
(c) Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
(d) Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;

4.8 Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten wanneer verwerking nodig is,
(a) Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
(b) Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
(c) Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
(d) Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,
(e) Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

4.9 U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:
(a) U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een perdiode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
(b) De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
(c) Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,
(d) U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.

4.10 Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:
(a) Met uw toestemming;
(b) Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
(c) Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,
(d) Om redenen van openbaar belang.

4.11 Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit

4.12 Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doe naan de rechten en vrijheden van anderen.

4.13 U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

Recht van bezwaar

4.14 U heeft te allen tijde het recht om – vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:
(a) De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;
(b) De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

4.15 Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.

4.16 Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

4.17 Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be),Contact.

5. HET VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

5.1 Voor het beheer en het onderhoud van onze website doen wij beroep op externe dienstverleners. In het kader van het beheer en onderhoud kan het zijn dat deze partijen toegang hebben tot persoonsgegevens. Wij zien erop toe dat de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden nageleefd.

5.2 Het kan zijn dat toegang verstrekken tot uw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen.

5.3 Wij verstrekken geen persoosngegevens aan andere derde partijen dan diegenen hierboven vermeld. Onze website maakt evenwel gebruik van sociale media plugins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale media kanalen (LinkedIn) of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale media kanelen (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ en Pinterest). Indien op u dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel.

5.4 Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. U kan de volgende links consulteren om te zien hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens:
(a) Facebook;
(b) LinkedIn;
(c) Twitter;
(d) Google+;
(e) Pinterest.

6. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1 Er gebeurt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

7. COOKIES

7.1 Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze cookie policy.

8. AANPASSINGEN AAN DE PRIVACY POLICY

8.1 Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacy policy. De meest recente versie van de privacy policy kan altijd geconsulteerd worden op de website.