24
JUN
2015

De (il)legaliteit van de bron bij streamen

De strijd tegen het illegaal reproduceren van auteursrechtelijk beschermde werken is allesbehalve gestreden. Na het downloaden, komen nu ook het streamen en de (il)legaliteit van de bron in de spotlights te staan.

 Stichting de Thuiskopie

De evolutie omtrent de vereiste van een legale bron voor downloaden van auteursrechtelijk beschermde werken werd op Europeesrechtelijk vlak beslecht door een arrest van het Hof van Justitie op 14 april 2014[1].

Voor dit arrest heerste er gedurende lange tijd een gedoogbeleid omtrent het downloaden van beschermde werken zonder toestemming van de auteur. De toen vigerende rechtsleer in België aanvaardde dat het downloaden toegestaan was en dat er geen toestemming nodig was van de auteur, op voorwaarde dat de reproductie enkel bestemd was voor privégebruik. Deze redenering had tot gevolg dat ook het downloaden uit illegale bron onder de uitzondering voor de privékopie bepaald in artikel 5(2)(b) van de Auteursrichtlijn[2] kon worden gebracht.

In het voormelde arrest haalde het Hof van Justitie deze visie evenwel onderuit. Een nationale regeling die geen onderscheid maakt tussen reproducties vanuit legale of illegale bron is strijdig met de in de richtlijn voorziene uitzondering voor de privékopie. Sterker nog, het uit illegale bron downloaden van bestanden kan niet worden gebracht onder de uitzondering van de privékopie.

Met dit arrest van het Hof van Justitie werd de daarvoor heersende onzekerheid met betrekking tot de legaliteit van de bron aldus beslecht in het voordeel van de rechthebbenden.

Streaming

Ook vragen met betrekking tot de legaliteit van de bron bij streamen steken nu de kop op. In een zaak voor de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Civiel recht,[3] is momenteel een procedure hangende met betrekking tot de tijdelijke reproductie door het streamen van beschermde werken uit illegale bron. Filmspeler.nl biedt een media speler aan, gebruik makend van open-source software en add-ons die hyperlinks bevatten naar steamingwebsites die fims, series en (live)sportwedstrijden vrij toegankelijk maken, al dan niet met toestemming van de rechthebbenden. Filmspeler zelf overweegt dat downloaden illegaal is, maar streamen niet.

In haar vonnis van 10 juni 2015 overweegt de rechtbank om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie, dit vanuit de overweging of er in navolging en in de lijn van bovenvermeld arrest van het Hof van Justitie ook niet moet worden geoordeeld dat het maken van tijdelijke reproducties bij het streamen uit ongeoorloofde bron evenmin toelaatbaar is.[4]

 Het verdere verloop

De partijen in bovenvermelde Nederlandse zaak hebben nu de mogelijkheid om nog opmerkingen te formuleren omtrent de voorgestelde prejudiciële vragen, waaronder de vraag omtrent de rechtmatigheid van streamen uit illegale bron.

De lezer moge al gewaarschuwd zijn. Ook het streamen van auteursrechtelijk beschermde werken kan binnenkort worden aangemerkt als strijdig met de Auteursrichtlijn indien het Hof van Justitie haar gestarte lijn voortzet.

Vonnis Rechtbank Midden-Nederland 10 juni 2015

[1]HvJ C-435/12, ACI Adam BV e.a. v. Stichting de Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopie Vergoeding, 14 april 2014.

[2]Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.

[3] Rechtbank Midden-Nederland 10 juni 2015, IEF 15014 (Stichting BREIN tegen Filmspeler).

[4] Paragraaf 4.37.